Programy autorskie
Nabór do żłobka
Nabór do przedszkola
Oferta i cennik
Galeria
Kontakt
Nasze przedszkole
Aktualnosci
 • Przedszkole STOKROTKA Goleniów
 • Przedszkole STOKROTKA Goleniów
 • Przedszkole STOKROTKA Goleniów
 • Przedszkole STOKROTKA Goleniów
 • Przedszkole STOKROTKA Goleniów

Autorski program edukacji Niepublicznego Przedszkola
STOKROTKA w Goleniowie

POZNAJEMY ZAWODY

Autor: Monika Katarzyna Jaruta

METODA PROGRAMU


 

Temat programu: „Poznajemy zawody”

Główny cel tematu: przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, wyrabianie w dzieciach etosu pracy, integracja z rodzicami i opiekunami.


Cele szczegółowe:

- wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;

- poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem;

- zaangażowanie rodziców i dzieci do przygotowania materiałów potrzebnych podczas spotkania z ekspertem;

- rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego;

- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupach;

- przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych;

- rozwijanie umiejętności układania pytań;

- zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci

Planowane osiągnięcia dzieci:

- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody;

- wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;

- wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;

- wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód;

- umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji programu;

- zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;

- pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach; formułuje pytania na określony temat;

- podejmuje próby dyskusji w zespole.

Metody:

- podające:

 • pokaz,

 • opis,

 • opowiadanie,

 • pogadanka,

 • dyskusja;

 • - problemowe -

 • klasyczna metoda problemowa,

 • metoda przypadków,

 • burza mózgów,

 • gry dydaktyczne;

- eksponujące:

 • metody impresyjne,

 • metody ekspresyjne,

- praktyczne:

 • ćwiczebne,

 • realizacji zadań wytwórczych.

Wymienione metody znajdują zastosowanie w takich formach pracy, jak:

 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę;

 • zajęcia indywidualne, z małą lub całą grupą;

 • spacery i wycieczki;

 • samodzielne doświadczenia i eksperymentowanie przez dziecko;

  * prace użyteczne;

 • gry i zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, zabawy ruchowe.

 

Warunki realizacji programu edukacyjnego „Poznajemy zawody”.

Zaproponowany program edukacyjny będzie realizowany w terminie od września 2014r. do kwietnia 2015r. w zależności od potrzeb, w formie integralnych jednodniowych lub tygodniowych ośrodków tematycznych na określony temat w grupie dzieci 5, 6 – letnich.

W programie przeplatają się różne rodzaje aktywności dziecka:

- intelektualna,

- werbalna,

- percepcyjna,

- muzyczno – ruchowa,

- plastyczno – konstrukcyjna,

- manualna.

Ważnym elementem inspirującym do podejmowania określonej aktywności jest umiejętnie wybrany i przekazany tekst literacki.

Podstawowym zadaniem nauczyciela pracującego według omawianego programu jest zapewnienie warunków sprzyjających indywidualizacji oddziaływań edukacyjnych obejmujących formy pracy:

- zbiorowej,

- indywidualnej,

- w małych zespołach.

Aby rozwinąć poza przedszkolną aktywność edukacyjną, należy umożliwić dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym, w którym będą miały możliwość bezpośredniego obserwowania pracy ludzi (rodziców lub opiekunów) i dostrzegania sieci wzajemnych

zależności między różnymi zawodami pracy. Poznawanie otaczającej rzeczywistości społecznej dokonuje się nie tylko przez przyswajanie, ale także przez odkrywanie i przeżywanie. Wymagania te powinny spełniać realizowane wyjścia i wycieczki. To właśnie podczas zajęć terenowych dzieci mają okazję poznać określone miejsce i pogłębić sposób myślenia o temacie. Każde wyjście w teren powinno być dobrze przemyślane i przygotowane. Rekonesans w terenie lub dokładne omówienie wizyty przez telefon powinny dać nauczycielowi realne pojęcie na temat potencjalnych korzyści płynących z odwiedzin danego miejsca przez dzieci.

 

Przygotowanie zajęć terenowych:

 1. Potwierdzenie daty i godziny spotkania z przedstawicielem danego zawodu dalej zwanym ekspertem;

 2. Przygotowanie podkładek, kartek i ołówków dla dzieci do wykonywania rysunków;

 3. Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania rysunków podczas spotkania z ekspertem;

 4. Przygotowanie aparatu fotograficznego;

 5. Przygotowanie pytań do eksperta;

 6. Przypomnienie zasad pieszego ruchu drogowego oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;

 7. Zapewnienie dzieciom opieki przez osoby dorosłe.

Jeśli spotkanie z ekspertem ma odbyć się w sali przedszkolnej, to

również należy się przygotować do takiej wizyty. A więc należy omówić z ekspertem:

- jakie ewentualne przedmioty, bezpieczne dla dzieci, ekspert może przynieść na prezentację;

- jak dzieci będą rejestrowały swoje obserwacje, uwagi i uzyskane wiadomości (magnetofon, wideo, kartki z podkładkami, fotografowanie);

- ogólne informacje na temat tego, czego chciałyby się dowiedzieć (wraz z przykładowymi pytaniami, jakie mogą zadać);

- znaczenie aktywności badawczej dzieci;

- znaczenie przedmiotów autentycznych, a zwłaszcza bezpośredniego kontaktu dzieci z tymi przedmiotami;

- znaczenie posługiwania się językiem zrozumiałym dla małych dzieci.

 

Praca metodą projektu będzie przebiegała w trzech etapach.

Etap 1 – rozpoczęcie programu – zainspirowanie dzieci tematyka.

Etap 2 – realizacja programu – realizacja zadań postawionych do wykonania według określonego planu.

Etap 3 – kontynuacja programu edukacyjnego w następnym roku szkolnym 2015/2016.

 

TEMAT ZADANIA

ETAP 2 – REALIZACJA PROGRAMU

Temat zadania Miejsce Termin
Poznajemy zawody - WULKANIZATOR Wulkanizacja. Grzegorz Jaruta w Goleniowie Wrzesień
Poznajemy zawody - SPRZEDAWCA Sklep zoologiczny Aqua świat. Dorota Zajdel w Goleniowie Wrzesień
Poznajemy zawody - LEŚNICZY Nadleśniczy z leśnictwa Kliniska Wielkie Październik
Poznajemy zawody - LISTONOSZ Poczta Polska w Goleniowie Październik
Poznajemy zawody - POLICJANT Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie Listopad
Poznajemy zawody - KRAWCOWA Zakład krawiecki „Wiola” w Goleniowie Grudzień
Poznajemy zawody - SZEWC Zakład szewski w Goleniowie Styczeń
Poznajemy zawody - RATOWNIK MEDYCZNY Centrum Pomocy Ratownictwa Medycznego w Goleniowie Luty
Poznajemy zawody - KOMINIARZ Sala przedszkolna Luty
Poznajemy zawody - FRYZJERKA Zakład fryzjerski w Goleniowie Marzec
Poznajemy zawody - KSIĘGOWA Biuro rachunkowe w Goleniowie Marzec
Poznajemy zawody - AKTOR Goleniowski Dom Kultury Marzec
Poznajemy zawody - AKUSTYK I OŚWIETLENIOWIEC Teatr BRAMA w Goleniowie Kwiecień
Poznajemy zawody - PIEKARZ Piekarnia w Goleniowie Kwiecień
Poznajemy zawody - BIBLIOTEKARKA Miejska Biblioteka w Goleniowie Kwiecień


ETAP 3 – ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ – KONTYNUACJA PROGRAMU W LATACH 2014/2015

Podsumowanie wiedzy dzieci na temat pracy ludzi poznanych zawodów nastąpi w miesiącu kwietniu i zostanie przeprowadzone w następujący sposób:

 1. Dzielenie się wiedzą z dziećmi innych grup w formie zabawy inscenizacyjnej.

 2. Przygotowanie i zaprezentowanie fotografii z miejsc zwiedzanych.

 3. Organizacja miesięcznych wystaw: zgromadzonych szkiców, prac dzieci, rekwizytów w sali.

 4. Kontynuacja programu w roku szkolnym 2014/2015, dzielenie się doświadczeniami.

Galeria autorskiego programu Moniki Jaruty "Poznajemy zawody"


Autorski program edukacji przyrodniczej Niepublicznego Przedszkola
STOKROTKA w Goleniowie

PRZYJACIELE PRZYRODY

Autor: Monika Katarzyna Jaruta

W przedszkolu jest wiele okazji do kształtowania u dzieci zamiłowania do świata przyrody, kształtowania właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzania do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Uwrażliwianie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody sprawia, że czują się oni odpowiedzialni za otaczające środowisko. Poznawanie przyrody dostarcza dziecku wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych, dziecko uczy się odczuwania i podziwiania piękna przyrody, a także uzewnętrzniania uczuć. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest dostarczenie dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Program opracowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym. Treści w nim zawarte mają na celu rozwijanie u małych uczestników zainteresowań środowiskiem przyrodniczym, a także wpływają na kształtowanie postaw ekologicznych. Program ma charakter otwarty, można go zmieniać i modyfikować w zależności od potrzeb przedszkola i możliwości dzieci. Jest spójny z zadaniami i koncepcją przedszkola i zgodny z nową podstawą programową. Nauczyciel pełni w nim rolę przewodnika i koordynatora działań. Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu i możliwości rozwojowych dzieci, doświadczeń życiowych oraz nawyków wyniesionych z domu.

 

Ogólne cele programu:

 

* rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,

* dbanie o środowisko i uczenie się aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody,

* zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych,

* kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan,

* kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Cele szczegółowe:

* dziecko zna podstawowe zasady ochrony przyrody,

* jest świadome, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe,

* wie, że należy dbać o rośliny i zwierzęta,

* jest odpowiedzialne za stan środowiska przyrodniczego,

* zna różne środowiskami naturalne,

* dziecko zna pojęcie „ekologia”, „recykling”,

* zna zagrożenia cywilizacyjne,

* dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

 

Program oparty jest na zasadzie stopniowania trudności, oraz przyrostu wiadomości i umiejętności dzieci w latach bytności w przedszkolu. Przystosowany jest również do możliwości ruchowych, manualnych, emocjonalnych i umysłowych dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Formy, metody i warunki pracy:

 

Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy i możliwości dzieci,

wieku, ich doświadczeń życiowych, nawyków itp.

 

Proponowane formy pracy:

 

* Zajęcia z całą grupą z zastosowaniem aktywnych metod pracy.

* Zajęcia w zespołach.

* Zajęcia indywidualne wyzwalające swobodną ekspresję.

* Wspólne spotkania z rodzicami.

Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa i na niej też oparte będą

wszystkie działania związane z realizacją programu.

 

Proponowane metody pracy:

metoda podająca: pogadanka, dyskusja, opis, obserwacja (spontaniczna i kierowana),

opowiadania, opisy, wyjaśnienia, wywiad

 

metoda eksponująca: pokaz i przeżycie, sztuka teatralna z wykorzystaniem obrazów

naturalnych, modeli , praca z literaturą turystyczną, krajoznawczą i czasopismami, gry

dydaktyczne, spotkania, prezentacje multimedialne, wystawy,

 

metoda praktyczna: badawcza* uczenie się przez działanie i doświadczanie: spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty, hodowla, praca dla środowiska.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

* Współpraca z Nadleśnictwem w Goleniowie;

* Współpraca z Nadleśnictwem w Kliniskach Wielkich;

* Spotkania z leśnikiem w środowisku leśnym i w przedszkolu;

* Branie udziału w konkursach przyrodniczych i galerii twórczości dzieci o tematyce

przyrodniczo-ekologicznej na terenie placówki.

 

Współpraca z rodzicami

.

* Zapoznanie z programem przyrodniczym i celowością jego realizacji w przedszkolu oraz zachęcenie do współpracy;

* Uczestniczenie rodziców w zajęciach i zabawach o tematyce przyrodniczej organizowanych w grupach;

* Podnoszenie kultury ekologicznej rodziców;

* Włączanie rodziców w urządzanie kącików przyrodniczych;

* Zachęcanie rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie przyrody – np.

wycieczki rowerowe, gry i zabawy sportowe;

 

Planowane korzyści z realizacji programu:

 

Dziecko:

 

 • Kojarzy zdobytą wiedzę o zjawiskach przyrodniczych z systematyczną obserwacją.

 • Rozumie podstawowe pojęcia i zjawiska przyrodnicze.

 • Odróżnia pozytywne i negatywne działania człowieka na środowisko , nabywa wiadomości na temat sposobów zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego.

 • Potrafi pracować samodzielnie i w grupie.

 • W działaniu wykazuje się odpowiedzialnością i znajomością zasad dobrego zachowania.

 • Potrafi postępować bezpiecznie i rozważnie.

 • Chętnie przebywa w naturalnym środowisku i potrafi się nim cieszyć.

 • Dostrzega piękno przyrody.

 • Dba o zdrowie, higienę własną i otoczenia.

 

Rodzic:

 

 • Odczuwa potrzebę brania odpowiedzialności za wygląd naszej Małej Ojczyzny.

 • Poprawia własną świadomość ekologiczną.

 • Rozwija swój patriotyzm lokalny.

 

Nauczyciel:

 

 • Doskonali swój warsztat pracy.

 • Promuje przedszkole w środowisku.

 • Propaguje wiedzę przyrodniczą wśród dzieci.

 • Rozwija i doskonali umiejętność współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami.

 

Ewaluacja:

 

Ewaluacją programu będą następujące działania:

 

* udział dzieci w konkursie plastycznym

* opinie rodziców i innych nauczycieli n/t opanowania przez dzieci treści przyrodniczo-

ekologicznych

* udział dzieci w Quizie przyrodniczym

 

Literatura:

1. „Rady na odpady, czyli jak przeżyć inwazję śmieci”. A. Brzeziński Białystok 1998,

2. „Kolekcje przyrodnicze w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych’’, K. Żuchelkowska , wyd. Tanan, Bydgoszcz 1997.

3. „Ekologia w przedszkolu’’, G. Kutyłowska, wyd. Didasko, Warszawa 1997

Pobierz: harmonogram realizacji programu "Przyjaciele przyrody"

Galeria autorskiego programu Moniki Jaruty "Przyjaciele przyrody"